Această Politică de confidențialitate a fost actualizată la data de 10.03.2024

Ca în orice activitate economică, la fel ca alți operatori economici, și Societatea noastră prelucrează o serie de date cu caracter personal ale clienților și colaboratorilor săi.

În conformitate cu dispozițiile legale naționale și europene, prelucrarea datelor cu caracter personal trebuie realizată în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), denumit în continuare „Regulamentul GDPR” și celelalte acte, naționale sau europene, emise în vederea aplicării acestuia.

Societatea noastră respectă dispozițiile din materia prelucrării datelor cu caracter personal, urmărind să vă ofere toate informațiile necesare despre modul în care prelucrează aceste date, respectiv modul de colectare, utilizare, transferare și protecție atunci când navigați Website-ul sau când intrați în contact cu Noi prin intermediul formularului de contact disponibil pe Website.

Vă rugăm să consultați și Politica privind modulele cookies și Termenii și Condițiile ECHIPA DE PROFESIONISTI IN COMUNICARE S.R.L., acestea putând fi accesate prin intermediul Website-ului și fiind aplicabile în toate interacțiunile pe care le aveți cu Noi.

 

Capitolul I – Dispoziții generale

1. Înțelesul unor termeni

1.1. Termenii cu majusculă folosiți în continuare, dacă nu rezultă altfel din context, au înțelesul prevăzut în Termenii și Condițiile ECHIPA DE PROFESIONISTI IN COMUNICARE S.R.L.

2. Despre Societate și datele de contact

2.1. Website-ul este deținut de Noi, respectiv ECHIPA DE PROFESIONISTI IN COMUNICARE S.R.L., societate înființată în baza și supusă legilor din România, având sediul social în Bucureşti Sectorul 2, Şos. Colentina Nr. 8, Bloc 5, Scara 1, Etaj 4, Apartament 20, România, înregistrată la registrul comerțului sub numărul J40/16562/2018, capital social 200 lei, numărul de identificare fiscală RO 40174740, cont bancar IBAN RO55INGB0000999908593733, deschis la ING Bank Romanua, cu datele de contact: email: office@echipapr.ro;

2.2. În conformitate cu Regulamentul GDPR, atunci când prelucrăm datele cu caracter personal Noi avem calitatea de operator, iar Dumneavoastră aveți calitatea de persoană vizată.

2.3. Ne puteți contacta oricând la coordonatele de contact menționate mai sus în cazul în care aveți nevoie de informații suplimentare cu privire la prelucrarea datelor de către Societate.

 

Capitolul II – Categorii de date prelucrate, scopurile și temeiurile prelucrării, durata de stocare, destinatarii datelor și securitatea acestora

3. Categorii de date prelucrate

3.1. Prelucrăm unele date de identificare și date de contact, cum ar fi numele și prenumele, email-ul, dar și numărul de telefon, în măsura în care îl furnizați prin intermediul formularului de pe Website. Aceste date le prelucrăum pentru a vă contacta în vederea adresării solicitării Dumneavoastră.

3.2. Prelucrăm și unele date privind sănătatea, în măsura în care ni le furnizați prin intermediul formularului de pe Website. Aceste date le prelucrăm pentru a înțelege mai bine situația pe care ne-o prezentați, în vederea oferirii de mai multe detalii privind măsurile de prim ajutor și celelalte informații prezentate pe Website.

3.3. Prin intermediul Website-ului sunt prelucrate și unele date tehnice, cum ar fi cele referitoare la adresa IP, tipul de browser și versiunea, setările privind locația și ora, modalitatea de utilizare a Website-ului și altele asemenea, pentru a vă oferi o experiență de navigare cât mai plăcută și pentru a înțelege modalitatea în care interacționați cu Website-ul. Pentru detalii cu privire la modalitatea de prelucrare a acestor date, vă rugăm să consultați și Politica privind modulele cookies.

3.4. Prin intermediul Website-ului nu prelucrăm date genetice, date biometrice, date referitoare la condamnări ori date referitoare la confesiunea religioasă, convingerile filozofice, apartenența la sindicate, originea rasială sau etnică, opiniile politice, viața sexuală sau orientarea sexuală.

4. Scopurile și temeiurile de prelucrare a datelor

4.1. Datele prelucrate prin intermediul Formularului de pe Website. Prelucrăm datele de identificare, datele de contact și datele privind sănătatea pe care ni le furnizați prin intermediul Website-ului, în baza consimțământului dumneavostră pe care îl acordați cu ocazia transmiterii formularului de contact. Scopul prelucării este de a vă contacta ca urmare a solicitării forumulate de Dumneavostră prin intermediul formularului, pentru a primi mai multe detalii cu privire la Informațiile prezentate prin intermediul Website-ului.

4.2. Datele tehnice le prelucrăm în vederea furnizării unei experiențe cât mai optime când navigați Website-ul, dar și din motive de securitate și protejarea a datelor sau pentru a înțelege modalitatea în care interacționați cu acesta, cum ar fi unele preferințe pe care le aveți. De principiu, aceste date le prelucrăm în baza consimțământului oferit de Dumneavoastră, dar pot fi și cazuri când le prelucrăm în vederea realizării interesului legitim al Societății, cum ar fi datele prelucrate din motive de securitate și protecție,

prelucrarea fiind realizată în acest caz în vederea protejării Societății de difierite atacuri cibernetice și altele asemenea.

5. Durata de stocare a datelor

5.1. Păstrăm datele colectate pe perioada necesară atingerii scopurile pentru care sunt prelucrate și nu mai mult de un an, cu excepția situațiilor în care este necesar să le păstrăm pe o altă perioadă prevăzută de lege, mai lungă, strict în vederea îndeplinirii obligațiilor legale pe care le are Societatea, cum sunt, spre exemplu, cele de arhivare a documentelor contabile și altele asemenea.

6. Destinatarii datelor

6.1. Ca în orice activitate economică, și Noi avem o serie de parteneri cu care colaborăm în vederea desfășurării, în condiții cât mai bune, a activității noastre.

6.2. În acest context, în unele cazuri, este necesar să transmitem acestor parteneri unele date colectate.

6.3. Astfel, în unele cazuri, transmitem datele colectate către:

a) Persoanelor cu care colaborăm în vederea realizării mentenanței Website-ului și a altor aspecte tehnice cu privire la acesta;

6.4. Nu intenționăm să transmitem datele Dumneavoastră către o țară non-UE.

7. Securitatea datelor

7.1. Păstrăm securitatea datelor conform standardelor din industrie. În acest sens, luăm măsurile tehnice, fizice și organizatorice necesare pentru prevenirea distrugerii, modificării ori accesului neautorizat la datele cu caracter personal.

7.2. Accesul la datele cu caracter personal este permis doar persoanelor și entităților care sunt îndreptățite să le cunoască, pe baza principiului nevoii de a ști (need to know), fără a fi divulgate altor persoane. Astfel, interzicem orice acces neautorizat la datele cu caracter personal.

 

Capitolul III – Drepturile Dumneavoastră

8. Exercitarea drepturilor

8.1. Puteți oricând să contactați Societatea în vederea exercitării drepturilor descrise în continuare, la oricare din coordonatele de contact ale Societății.

9. Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate

9.1. Aveți dreptul de a obține o confirmare din partea noastră cu privire la datele cu caracter personal pe care le prelucrăm în privința Dumneavoastră și informații cu privire la: a) scopurile prelucrării; b) categoriile de date cu caracter personal prelucrate; c) categoriile de destinatari ai datelor; d) durata de stocare a datelor; e) dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor prelucrate ori dreptul de a restricționa sau de a vă opune cu privire la prelucrarea acestora; f) dreptul de a depune o plângere în fața ANSPDCP.

10. Dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal prelucrate

10.1. Aveți dreptul să ne solicitați rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal inexacte pe care la avem în privința Dumneavoastră.

11. Dreptul la ștergerea datelor cu caracter personal prelucrate

11.1. Aveți dreptul să ne solicitați ștergerea datelor cu caracter personal pe care le avem cu privire la Dumneavoastră.

11.2. Cu toate acestea, în anumite situații nu putem da curs solicitării Dumneavoastră. Spre exemplu, nu putem proceda la ștergerea datelor în cazul în care avem obligația legală de a le păstra pentru o anumită perioadă, cum este cazul obligațiilor legale care ne impun să păstrăm datele pentru perioada prevăzută de lege, din rațiuni fiscale și de contabilitate. De asemenea, în măsura în care este necesar să păstrăm datele pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță, nu vom putea da curs solicitării Dumneavoastră.

12. Dreptul de a restricționa prelucrarea datelor cu caracter personal

12.1. Puteți obține restricționarea prelucrării datelor în cazurile descrise în art. 18 din Regulamentul GDPR.

13. Dreptul de a vă opune prelucrării datelor cu caracter personal

13.1. Aveți dreptul de a vă opune la prelucrarea datelor în situațiile descrise de art. 21 din Regulamentul GDPR.

14. Dreptul de a porta datele cu caracter personal prelucrate

14.1. Aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat și le avem în privința Dumneavoastră, în condițiile descrie de art. 20 din Regulamentul GDPR.

15. Dreptul de a vă retrage consimțământul acordat cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal;

15.1. În orice moment, aveți dreptul de a vă modifica sau retrage consimțământul/acordul cu privire la prelucrarea datelor pe care ni le-ați furnizat.

15.2. Trebuie să aveți în vedere că în acest caz este posibil să nu mai putem derula relațiile comerciale cu Dumneavoastră. Totodată, trebuie să aveți în considerare și faptul că, în urma modificării sau retragerii consimțământului acordat, este posibil ca acest lucru să nu afecteze prelucrările de date efectuate anterior sau să nu determine ștergerea anumitor date pentru care Societatea are o obligație legală de prelucrare sau un interes legitim în păstrarea acestora.

16. Dreptul de a depune o plângere în fața autorității naționale de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal.

16.1. Aveți dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediul în Bd. G-ral. Gheorghe Magheru, Nr. 28-30, Sector 1, 010336, București, România, website: https://www.dataprotection.ro/?page=contact&lang=ro

16.2. Fără a vă afecta într-un fel acest drept, dacă aveți orice neclaritate sau sesizare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către Societate, ne-o puteți adresa la coordonatele prevăzute pentru contact, iar Noi vom face tot posibilul să lămurim orice aspect.

 

Capitolul IV – Alte aspecte

17. Din când în când, vom proceda la revizuirea Politicii de confidențialitate. În acest sens, vă rugăm să o consultați de fiecare dată când considerați necesar, iar dacă modificările efectuate vă prejudiciază în vreun fel, să ne informați pentru a discuta această situație.

18. Orice întrebări pe care le aveți cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către Societate le puteți adresa la: office@echipapr.ro .